Naša ponuda

Osnovna djelatnost Društva je građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja), proizvodnja betona i betonskih prefabrikata, kao i AB konstrukcija.
Proizvodnja betona vrši se na dva lokaliteta u Brezi, u dvije fabrike betona sa proizvodnim halama u kojima se proizvode prefabrikati kao što su: betonske i AB cijevi, slivnici, ivičnjaci, betonske ploče, AB gabioni, AB prečistači zauljenih tečnosti, reviziona okna po sistemu PERFECT, proizvodnja konstrukcija montažih hala raspona 12-24 m i dr.